Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová agenda (listinná, elektronická) Personální agenda (listinná) Evidence obyvatel (listinná, elektronická) Vidimace a legalizace (listinná, elektronická) Poplatky - psi, odpady, nájmy hrobových míst (listinná, elektronická) Smlouvy (kupní, nájemní, s dodavateli), věcná břemena (listinná) Nájemní smlouvy hrobových míst (listinná, elektronická) Evidence došlé pošty listinná) Stavební úřad Sezemice (listinná) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie, úřady apod.) (listinná) JPO  (listinná) Evidence majitelů psů (listinná) VPP (listinná) Žádosti (listinná)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové agendy Vedení personální agendy Evidence obyvatel Ověřování podpisů a listin Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Vedení pošty Vydávání stanovisek dotčeného orgánu Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům o vlastních obyvatelích Personální agenda JPO Vedení evidence majitelů psů Evidence pracovníků Evidence žádostí ob občanů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí obyvatelé s trvalým bydlištěm žadatelé Občané a vlastníci nemovitostí Dodavatelé, občané Nájemci hřbitovních míst Korespondenti Vlastníci nemovitostí v obci Žadatelé Občané a jiné fyzické osoby Členové JPO Majitelé psů Pracovníci obce Občané obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, datum narození Jmenné, adresní, datum narození, dodpisy Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiné osobě Jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jménné, adresní, datum narození Jmenné, adresní  Jmenné, adresné, datum narození  Jménné, adresné,datum narození, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození Jmenné, adresní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, stavební úřad Sezemice Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce, Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 10 let 10 let Bez omezení  10 let Bez omezení 10 let 10 let 5 let 10 let 1 rok 5 let 10 let 10 let 10 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c b c c c b b c c c c c c b c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě; zák.435/2004 Sb., o zaměstnanosti zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X x X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE